مدارس مهندس منصور نفر

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

مائده برغمدی
روز تولد : 2 اسفند

هانیه سیاهوشی
روز تولد : 3 اسفند

دنیز گوزلی
روز تولد : 5 اسفند

کوثر هژبری مکیدی
روز تولد : 6 اسفند

مریم السادات برغمدی
روز تولد : 1 اسفند

محدثه کریمیان
روز تولد : 2 اسفند

مبینا یوزگند
روز تولد : 2 اسفند

فاطمه رضائی
روز تولد : 3 اسفند

آیلار عبادی شاه حیدر
روز تولد : 3 اسفند

نگین صمدی
روز تولد : 1 اسفند

یاسمین اونق
روز تولد : 1 اسفند

غزل بالائی ستن
روز تولد : 2 اسفند

سارینا حسنعلی زاده پیرعلیلو
روز تولد : 3 اسفند

مرضیه نجفی مشتاق
روز تولد : 5 اسفند

آیلار محمودی زنبلان
روز تولد : 3 اسفند

سونیا میرزائی
روز تولد : 5 اسفند

سما کرمانی
روز تولد : 5 اسفند

فاطمه حیدری
روز تولد : 1 اسفند

آیناز نوروزی فرد
روز تولد : 2 اسفند

ترنم عیسی آبادی
روز تولد : 3 اسفند

غزل جامع سامیانی
روز تولد : 5 اسفند

مهدیس شمسی
روز تولد : 5 اسفند

فاطمه زهرا بهرامی یارآباد
روز تولد : 6 اسفند