مدارس مهندس منصور نفر
 


تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

تارا شهبازی
روز تولد : 3 اردیبهشت

مهشید کریمی
روز تولد : 1 اردیبهشت

نیلوفر همت جو
روز تولد : 1 اردیبهشت

پردیس حسین پورمنفرد
روز تولد : 1 اردیبهشت

مهدیه نوری قرقری
روز تولد : 1 اردیبهشت

آتنا اجنوردی
روز تولد : 4 اردیبهشت

ثنا ترابی قوچان عتیق
روز تولد : 5 اردیبهشت

آتنا شیخی کیشه خاله
روز تولد : 1 اردیبهشت

زینب مهدوی
روز تولد : 31 فروردین

ستاره ظفری
روز تولد : 31 فروردین

ستایش ظفری
روز تولد : 31 فروردین

مهیا غلامی
روز تولد : 3 اردیبهشت

مهسا انصاری نیا
روز تولد : 3 اردیبهشت

فاطمه زهرا علی الهی
روز تولد : 5 اردیبهشت

ستایش حاجی زاده اوزان
روز تولد : 5 اردیبهشت

بهار شهبازی الانکش
روز تولد : 3 اردیبهشت