مدارس مهندس منصور نفر

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

رقیه تیموری
روز تولد : 25 تیر

مریم امیدقهرمانلو
روز تولد : 25 تیر

مهشید باکوئی
روز تولد : 26 تیر

فاطمه کوشکی
روز تولد : 26 تیر

هستی چراغی
روز تولد : 27 تیر

نیایش چالیک
روز تولد : 26 تیر

عسل غلامحسنی
روز تولد : 26 تیر

زهرا محمدزاده
روز تولد : 27 تیر

مهدیه بیات
روز تولد : 27 تیر

هدیه یاری
روز تولد : 27 تیر

سیده مهدیه موسوی
روز تولد : 27 تیر

پرستش داودی
روز تولد : 28 تیر

مهرناز هدیه لو
روز تولد : 29 تیر

آیلار قاسم زاده
روز تولد : 29 تیر

سارا غلامی
روز تولد : 29 تیر

مبینا برغمدی
روز تولد : 29 تیر